Internationella uppdrag

En tilltagande del av byråns uppdrag rör internationella förhållanden. I takt med att människors personliga och finansiella rörlighet ökar, uppstår allt oftare juri­diska situationer som berör flera länder. Inom våra verksamhetsområden har dock till största delen varje land sin lag. Det innebär att det i internationella för­hållanden uppstår frågor om dels vilket lands lag som skall gälla i olika avseenden, dels vad den lagen innehåller.

Vi åtar oss uppdrag av internationell karaktär och anlitas såväl direkt av klienter med internationella familje- och/eller förmögenhetsförhållanden, som av utländska advokatbyråer och andra företag och organisationer runtom i värl­den. Ofta gäller det länder med en stor andel utflyttade svenskar, som England, Spanien och olika delstater i USA, men vi har också haft många uppdrag som berört andra länder, till exempel Norge, Portugal och Luxemburg för att nämna några.

Även våra internationella uppdrag omfattar såväl ekonomiska frågor kring arv, testamente och skilsmässa som frågor rörande barns vårdnad, boende och umgänge.


Lebenberg Advokatbyrå bidrar till ICLG

The International Comparative Legal Guide är en publikation som jämför olika länders rättssystem och regelverk. Vi har vid flera tillfällen ombetts att bidra med texter om regelverket och lagstiftningen i Sverige inom våra rättsområden.

Torgny Lebenberg och Peder Lundgren har skrivit om svensk lagstiftning inom ekonomisk familjerätt, såsom skatteavtal, skatteplanering, stiftelsefrågor och successionsplanering i The International Comparative Legal Guide to Private Client 2019.

 

 

Torgny Lebenberg har skrivit om lagstiftningen inom svensk familjerätt, t ex skilsmässa, samboförhållande, vårdnad, boende och umgänge gällande barn, bortförande av barn m m i The International Comparative Legal Guide to Family Law 2019.