Tvister

Svensk och internationell arvs- och familjerätt är vår kärnverksamhet och inom dessa områden åtar vi oss alla typer av civilrättsliga tvister. Det kan t ex handla om laglottskränkningar, testamentsklander, tvistiga bodelningar eller arvskiften eller tvister som rör vårdnad om barn och barns boende och umgänge med sina föräldrar.

Vi åtar oss även andra civilrättsliga tvister där vår kunskap och erfarenhet från arvs- och familjerätten kommer till nytta, som t ex tvister angående företag eller stiftelser, eller som innehåller andra associationsrättsliga frågeställningar. Det kan också gälla fastigheter eller andra former av boende, likväl som obligationsrättsliga och försäkringsrättsliga frågor. Vi åtar oss därtill även överklaganden av skattebeslut.

Vi biträder både vid domstolstvister och i förlikningsförhandlingar samt vid medling i olika typer av tvister inom dessa områden. Vad gäller medling i tvister som rör barn har vi medarbetare som är särskilt tränade i dels medling i tvister angående vårdnad, boende och umgänge, dels gränsöverskridande familjemedling såsom i fall av olovligt bortförda barn.

Då vi regelbundet arbetar med internationella uppdrag, som ofta berör flera länders lagstiftning, har vi erfarenhet av och kunskap om de komplikationer som till följd därav kan uppstå vid domstolstvister.