Så här arbetar vi

Grundläggande värderingar och utgångspunkt för oss i vårt biträde till klienter är

  • lyhördhet
  • kompetens
  • samarbete
  • oberoende
  • tillgänglighet

Vår erfarenhet av att tillhandahålla juridiska tjänster till privatpersoner har också visat att det är viktigt med personkemi, tydlighet och löpande dialog mellan oss och klienten om innehållet i vårt uppdrag. Vi inleder därför om möjligt alltid nya uppdrag med ett personligt sammanträffande som sedan följs upp med en skriftlig uppdragsbekräftelse. Vi vinnlägger oss också om att löpande under pågående uppdrag hålla klienten väl informerad om ärendets utveckling.

Detta styr vår dagliga verksamhet. Läs gärna mer i länkarna nedan och på sidan Om Lebenberg.

Avtal med klienten

Enligt vår erfarenhet är en av förutsättningarna för att våra klienter ska bli nöjda, att tidigt i ett nytt uppdrag definiera varje klients behov och våra möjligheter att hjälpa till med att tillgodose detta behov. I inledningen av en ny klientrelation lägger vi därför ordentligt med tid på att tillsammans med klienten formulera vårt uppdrag.

När vi får en förfrågan om ett nytt uppdrag inleder vi med ett per­sonligt sammanträffande med klienten. Vid detta sammanträffande får klienten be­skriva sitt problem och vi kan förklara våra möjligheter att biträda klienten i den aktuella situationen. Därefter kan vi gemensamt bestämma vårt eventuella upp­drag. Vid detta tillfälle kan vi också diskutera vår arvodesdebitering och en del öv­riga villkor för uppdraget.

I inledningen av varje nytt uppdrag tillställer vi också klienten en skriftlig uppdrags­bekräftelse. Där sammanfattas vårt uppdrag och vår överenskommelse om arvodesdebitering och ansvarsbegränsning återges.

Vårt arvode

Enligt advokatsamfundets etiska regler skall en advokats arvode vara skäligt med hänsyn tagen till flera faktorer. De omständigheter som har betydelse vid bestäm­mandet av vad som är ett skäligt arvode, är bland annat vad som har avtalats med klienten, uppdragets omfattning, art och svårighetsgrad och uppdragets betydelse för klienten. Även advokatens skicklighet, arbetets resultat och liknande omstän­digheter är relevanta för denna bedömning.

I inledningen av ett nytt uppdrag träffar vi alltid en överenskommelse med klienten om principerna för vårt arvode och vilka faktureringsrutiner som kommer att tilläm­pas i ärendet. Enligt vår erfarenhet är det i de flesta av våra ärenden lämpligast att ta en utgångspunkt i ärendets tidsåtgång, och då avtalar vi oftast med klienten om en timnorm. Den är oftast mellan 1.875 och 5.000 kronor inklusive eventuell moms. Vi gör dock alltid en bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet.

Faktureringsrutiner
När och hur ofta det är lämpligt att fakturera i ett uppdrag beror på ärendets typ och omfattning.

I många ärenden som innebär ett löpande biträde, till exempel under en boutredning eller en skilsmässa, där omfattningen av advokatens arbetsinsats inledningsvis är oklar, är det oftast lämpligast med en löpande delfakturering under ärendets gång.

I andra ärenden, som till exempel biträde vid en konkret tvist eller biträde med upp­rättande av handlingar, är däremot ofta slutlig fakturering vid uppdragets avslu­tande att föredra, ibland i kombination med a conto-fakturering under ärendets gång. Med a conto-fakturering menar vi fakturering av ett försiktigt uppskattat värde av det arbete som har utförts fram till faktureringstillfället. Belopp som fakturerats a conto redovisas och avräknas i uppdragets slutfaktura.

Rättsskydd
I en del ärenden kan klienten ha möjlighet att ta i anspråk ett privat försäkringsskydd till täckande av en del av sina arvodeskostnader. I de flesta hemförsäkringar ingår nämligen ett moment som kallas rättsskydd. Omfattningen av rättsskyddet varierar något mellan de olika försäkringsbolagen, men en generell förutsättning brukar vara att det är fråga om en tvist som kan prövas i allmän domstol. Därtill kommer ett antal undantag och begränsningar för olika typer av tvister, enligt vad som följer av de olika försäkringsvillkoren. För en närmare uppfattning om eventuellt tillämp­ligt rättsskydd i ett särskilt uppdrag, måste därför försäkringsvillkoren undersökas i det enskilda fallet.

Vi biträder gärna våra klienter med att undersöka möjligheterna att utnyttja eventu­ell rättsskyddsförsäkring, och om klienten vill så tar vi naturligtvis även hand om alla kontakter med försäkringsbolaget.

Även i de fall ett rättsskydd kan användas för en del av klientens arvodeskostnader, måste dock uppmärksammas att försäkringsbolagen generellt sett endast lämnar ersättning med 1.725 kronor inkl moms per timme (år 2019). Som framgått ovan debiterar vi dock nor­malt ett högre timarvode än så. Även i de fall ett rättsskydd är tillämpligt i något av våra uppdrag, måste därför klienten själv stå för hela den överskjutande timkostna­den, liksom för den självrisk som försäkringsbolaget tillämpar. Försäkringsvillkoren innehåller därtill oftast ett maximalt ersättningsbelopp som dessvärre inte täcker de totala arvodeskostnaderna i många tvister.

Regler för advokatverksamhet

Som advokater och biträdande jurister på advokatbyrå är vi skyldiga att följa Sveri­ges advokatsamfunds stadgar och regler för advokatverksamhet, t ex advokat­samfundets vägledande regler om god advokatsed. Här finns bland annat regler om hur advokatbyrån ska drivas och skötas, om advokatens skyldigheter gentemot sin klient och om advokatens arvode. En grundsten i de vägledande reglerna är att advokaten är skyldig att vara lojal med sin klient, och att enbart verka för hans eller hennes bästa.

En advokat har också en lagstadgad tystnadsplikt som innebär att advokaten inte får avslöja något som har meddelats honom i förtroende, annat än i mycket speci­ella lagreglerade situationer. Tystnadsplikten gäller också för alla som är an­ställda hos advokaten, såväl biträdande jurister som övrig personal.

Utöver de etiska reglerna om god advokatsed utfärdar advokatsamfundet före­skrifter om förvaltning av klientmedel och klienters värdehandlingar samt om bokfö­ring m m i advokatverksamhet.

Advokaters verksamhet är även reglerad i Rättegångsbalkens 8 kapitel, och en ad­vokat står under tillsyn av såväl advokatsamfundet som justitiekanslern.

Advokatsamfundet har inrättat en konsumenttvistnämnd, dit konsumenter kan vända sig om tvist skulle uppstå med anledning av tillhandahållen advokattjänst. Med konsument avses i detta sammanhang fysisk person som agerar för ändamål som faller utanför närings- och yrkesverksamheten.

En förutsättning för att nämnden ska ta upp frågan till prövning är att man först vänt sig till advokatbyrån för att försöka lösa frågan i samförstånd. Mer information finns på www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden/. Nämndens postadress är Konsumenttvistnämnden, Sveriges Advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm.

Under Fördelar med advokatbyrå på sidan Om Lebenberg kan du läsa mer om fördelarna med att anlita en advokat istället för en annan juridisk rådgivare.

Vidareutbildning och medlemskap

Vi förkovrar och fortbildar oss löpande genom deltagande i kurser, seminarier och konferenser, såväl inom Sverige som internationellt. Enligt advokatsamfundets regler är en advokat också skyldig att varje år genomgå minst 18 timmars struktu­rerad utbildning.

Flera av oss är medlemmar i olika intresseorganisationer, som Juristföreningen i Stockholm, den internationella advokat­sammanslutningen International Bar Association (IBA), British-Nordic Lawyers Association samt Handelskamma­ren i Stockholm.

Vi har dock valt att inte vara medlemmar i något juridiskt internationellt nätverk. Det ger oss möjlighet att anlita de ytterligare advokater eller andra juridiska rådgivare i Sve­rige och utomlands som våra klienter i varje enskilt fall kan ha behov av, utan andra hänsyn än klientens bästa. Med vår omfattande erfarenhet inom våra verk­samhetsområden har vi under årens lopp ändå etablerat ett stort antal informella relationer med kollegor runt om i världen, vilket naturligtvis också kommer våra klienter till godo när så behövs.

Dataskyddsförordningen

I länken nedan finner du information om hur vi, i enlighet med bestämmelserna i Dataskyddsförordningen, behandlar personuppgifter som lämnas till oss.

Behandling av personuppgifter