Om Lebenberg

Lebenberg Advokatbyrå vänder sig till klienter som söker juridiska tjänster av hög kvalitet inom privaträttens område.

För oss betyder hög kvalitet att:

  • vi är lyhörda och gör en gedigen analys av klientens behov, och skapar därför bästa möjliga förutsättningar att uppnå och i bästa fall överträffa klientens förväntningar,
  • vi begränsar vår verksamhet till vissa specialområden, och upprätthåller därför en hög juridisk kompetens inom dessa områden,
  • vi arbetar efter principen “en för alla – alla för en”, och ger därför våra klienter tillgång till byråns samlade kompetens och erfarenhet,
  • vi är oberoende, och kan därför välja de ytterligare rådgivare som våra klienter kan ha behov av utan andra hänsyn än klientens bästa,
  • vi är tillgängliga för våra klienter, och ger därför våra klienter trygghet i att deras angelägenheter blir väl omhändertagna.

Med fokus på de här egenskaperna tror vi att vi har ett arbetssätt som åstadkommer bästa möjliga resultat för våra klienter. Läs gärna mer om hur vi arbetar i länkarna nedan.

Specialisering

Vår specialisering och organisation gör oss unika. Vi fokuserar vår verksamhet på ett begränsat antal rättsområden. Den juridiska verkligheten är komplex och förändras hela tiden. Vi anser därför att en specialisering på vissa ämnen är nödvändig för att upp­rätt­hålla en hög juridisk kompetens.

Vår kärnverk­samhet är den svenska och inter­nationella arvs- och familjerätten. Därtill åtar vi oss uppdrag som har ett nära samband med den typen av frågor, eller där vår kompetens inom dessa kommer till nytta för klienten.

Under Verksamhetsområden återfinns en utförligare beskrivning av de rättsområden som vi arbetar med.

Samarbete

Vi anser att samarbete och erfarenhetsutbyte inom byrån gynnar både kli­enten och vår egen utveckling. Vi har därför organiserat vår advokatbyrå från den utgångspunkten. Vi arbetar allihop i samma verksamhet med ett gemensamt re­sultatmål. På detta sätt kan klienten bäst dra nytta av byråns samlade erfarenhet och kompetens. Det skapar också ett bra arbetsklimat mellan oss som medarbe­tare, där vi kan ha en konstruktiv dialog. Ingen har ett egenintresse av att inte bidra i någon annans ärende vid behov, utan det väsentliga är byråns prestation för kli­enten.

En klient hos oss kan biträdas av den advokat som är bäst lämpad för uppdraget och få tillgång till byråns samlade erfarenhet och kunskap, oavsett vem av oss som har hand om ärendet. På det sättet kan vi utnyttja varje medarbetares speciella kvaliteter till klientens bästa. Naturligtvis så omhändertas de flesta av våra uppdrag en­dast av en av oss, men den samlade kompetensen finns alltid enkelt att tillgå. I en del ärenden kan det också finnas fördelar med att vi kan dela upp arbetsuppgif­terna, eftersom vissa ärenden då kan handläggas effektivare både med hänsyn till tid och kostnader. Det kan till exempel vara aktuellt i större boutredningar och större tvister.

Ingen annan advokatbyrå som vi känner till har de här förut­sättningarna inom våra verksamhetsområden.

Rätt fokus

Alla våra ärenden står i fokus. En del affärsjuridiska advokatbyråer i landet erbjuder sina tjänster även inom de rättsområden som är våra kärnområden. Då utgör emellertid oftast dessa frågor bara en mindre del av byråns verksamhet. Med vårt begränsade antal verksamhetsområden riskerar inget ärende hos oss att hamna i skymundan för en större mängd uppdrag av helt annan karaktär.

Oberoende

Vi har valt att inte vara medlemmar i något juridiskt internationellt nätverk. Det ger oss möjlighet att anlita de ytterligare advokater eller andra juridiska rådgivare i Sve­rige och utomlands som våra klienter i varje enskilt fall kan ha behov av, utan andra hänsyn än klientens bästa. Med vår omfattande erfarenhet inom våra verk­samhetsområden har vi under årens lopp etablerat ett stort antal informella relationer med kollegor runt om i världen, vilket naturligtvis också kommer våra klienter till godo när så behövs.

Geografiskt obegränsade

Vår tydliga specialisering medför att vi regelbundet och gärna åtar oss upp­drag från hela landet och även från klienter bosatta utomlands. Vi har stor erfaren­het av internationella förhållanden inom vårt arbetsfält och uppskattar de utma­ningar som det medför. Under Internationella uppdrag berättar vi mer om dessa ärenden.

Fördelar med advokatbyrå

Du som söker efter juridiskt biträde upptäcker kanske att det finns företag som erbjuder olika juridiska tjänster utan att de kallar sig advokater. Det be­ror sannolikt just på att de som arbetar där inte är advokater. I Sverige har nämligen vem som helst rätt att kalla sig jurist, driva en juridisk byrå och er­bjuda juridisk rådgivning utan någon särskild kontroll från samhällets sida. Titeln advokat får däremot bara användas av den som har blivit antagen som ledamot av Sveriges advokatsamfund.

För dig som klient finns det flera fördelar med att anlita en advokat istället för en annan juridisk rådgivare.

Rätt utbildning och erfarenhet
Om du anlitar en advokat får du råd från en person med rätt utbildning och erfarenhet.

Den som vill bli ledamot av advokatsamfundet måste för det första ha avlagt en akademisk examen i juridik, en jur kand examen, vilket kräver ungefär fem års studier. Därefter behöver man ha arbetat fem år med juridiskt arbete, varav minst tre år som biträdande jurist vid en advokat­byrå eller i egen verksamhet. Vidare skall man ha avlagt en godkänd advo­katexamen inför advokatsamfundet, en utbildning som avslutas med muntlig examination. För att beviljas inträde i advokatsamfundet krävs också att man har en ordnad ekonomi, är redbar och i övrigt bedöms lämplig för advokat­verksamhet.

En advokat måste enligt advokatsamfundets regler varje år genomgå minst 18 timmars vidareutbildning.

God advokatsed
En advokat måste följa advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed. I dessa finns bland annat bestämmelser om hur en advokatbyrå ska drivas och skötas, om advokatens skyldigheter gentemot sin klient och om advokatens arvode.

Lojalitetsplikt
En grundsten i de vägledande reglerna om god advokatsed är att en advokat är självständig i sin yrkesutövning och har sin lojalitet mot klienten och ingen annan.

Tystnadsplikt
En advokat har en lagstadgad tystnadsplikt som innebär att advokaten inte får avslöja något som har meddelats honom i förtroende, annat än i mycket speciella i lag reglerade situationer. Tystnadsplikten gäller också för alla som är anställda hos advokaten, såväl biträdande jurister som övrig personal.

Tillsyn
En advokat är underkastad advokatsamfundets och justitiekanslerns tillsyn.

Dessa speciella regler gäller inte andra jurister som bistår i juridiska frågor, vare sig de i och för sig är självständiga eller är knutna till ett annat företag som ex­empelvis en begravningsbyrå. För andra juridiska rådgivare än advokater gäller alltså till exempel samma skyldighet att vittna som för andra med­borgare.